Legislació Espanyola

Espanya pot presumir de tindre una de les legislacions millor desenvolupades d’Europa sobre Tècniques de Reproducció Humana Assistida (Llei 14/2006 de 26 de Maig).

Així podem remarcar que::

Aquesta Llei té com a objectiu:

  •  Regular l’aplicació de les tècniques de reproducció humana assistida acreditades científicament i clínicament indicades.
  • Regular l’aplicació de les tècniques de reproducció humana assistida en la prevenció i tractament de malalties d’origen genètic, sempre que existesquen les garanties diagnòstiques i terapèutiques suficients i siguen degudament autoritzades en els termes que preveu aquesta Llei.
  • La regulació dels supòsits i requisits d’utilització de gàmets i preembrions humans crioconservats.

Tota dona major de 18 anys i amb plena capacitat d’obrar podrà ser receptora o usuària de les tècniques regulades en aquesta Llei, sempre que haja prestat el seu consentiment escrit a la seua utilització de manera lliure, conscient i expressa. La dona podrà ser usuària o receptora de les tècniques regulades en aquesta Llei amb independència del seu estat civil i orientació sexual.

Si la dona fóra casada, es precisarà, a més, el consentiment del seu marit, a menys que estigueren separats legalment o de fet, i així conste de manera fefaent. El consentiment del cònjuge, prestat abans de l’utilització de les tècniques, haurà de reunir idèntics requisits d’expressió lliure, conscient i formal.

La dona receptora d’aquestes tècniques podrà demanar que es suspenga la seua aplicació en qualsevol moment de la seua realització anterior a la transferència embrionària i la citada petició haurà d’atendre’s.

La donació serà anònima i haurà de garantir-se la confidencialitat de les dades d’identitat dels donants pels bancs de gàmets, així com, si és el cas, pels registres de donants i d’activitat dels centres que es constituesquen.

El semen podrà crioconservarse en bancs de gàmets autoritzats al llarg de la vida del baró de qui procedeix.

Els preembrions sobrants de l’aplicació de les tècniques de fecundació in vitro que no siguen transferits a la dona en un cicle reproductiu, podran ser crioconservats en els bancs autoritzats per a tal fi.

Els centres degudament autoritzats podran practicar tècniques de diagnòstic preimplantacional per a la detecció de malalties hereditàries greus d’aparició precoç i no susceptibles de tractament curatiu postnatal d’acord amb els coneixements científics actuals, a fi de dur a terme la selecció embrionària dels preembrions no afectes per a la seua transferència o la detecció d’altres alteracions que puguen comprometre la viabilitat del preembrió.

La filiació dels nascuts amb les tècniques de reproducció assistida es regularà per les Lleis civils.