Parelles Lesbianes

Les parelles de dones que senten la necessitat de formar una família poden acudir a nosaltres a la cerca de resposta. Per a aconseguir-ho necessitaran sotmetre’s a una Tècnica de Reproducció Assistida.

L’art. NÚM. 6 de la Llei 14/2006, de 26 de Maig, sobre tècniques de reproducció humana assistida exposa: “Toda dona major de 18 anys i amb plena capacitat d’obrar podrà ser receptora o usuària de les tècniques regulades en aquesta Llei, sempre que haja prestat el seu consentiment escrit a la seua utilització de manera lliure, conscient i expressa. La dona podrà ser usuària o receptora de les tècniques regulades en aquesta Llei amb independència del seu estat civil i orientació sexual”.

La tècnica a emprar serà sempre la més adequada a cada dona. Per a això haurà de realitzar-se un estudi previ que ens ajude al diagnòstic.

Els tractaments de reproducció assistida als que poden sotmetre’s les parelles lesbianes són:

  1. Inseminació Artificial amb semen de donant (IAD)
  2. Fecundació “in Vitro” (FIV) amb semen de donant
  3. Recepció d’ovòcits fecundats amb semen de donant (Doble donació)
  4. Recepció d’embrions donats per altres parelles
  5. Mètode ROPA (Recepció d’òvuls de la parella)

El resultat dependrà en gran manera de l’edat de la dona i de l’existència de causes addicionals d’esterilitat.

El mètode ROPA possibilita que les dones membres del matrimoni compartesquen la maternitat. Consisteix en un tractament de Fiv compartit entre ambdues dones. Una d’elles aportarà els ovòcits i l’altra serà la gestant dels embrions haguts de la fecundació amb semen de donant, sent una la mare genètica i l’altra la mare que done a llum.

Els donants de semen seran sempre anònims, sent la seua selecció responsabilitat de l’equip mèdic tal com s’exposa en l’art. 6.4 de la Llei 14/2006: ” En l’aplicació de les tècniques de reproducció assistida, l’elecció del donant de semen només podrà realitzar-se per l’equip mèdic que aplica la tècnica que haurà de preservar les condicions d’anonimat de la donació.

És important que ambdues firmen el corresponent consentiment informat, el qual els proporcionarà les responsabilitats legals sobre la descendència haguda de la realització de la tècnica. Des de 2007, La Llei espanyola permet la inscripció de la doble maternitat en el Registre Civil sempre que es tracte d’un matrimoni.