Reproducció Assistida en Mares Fadrines

Cada vegada hi ha més dones que volen experimentar la maternitat en solitari, per això en el nostre centre oferim la possibilitat d’exercir eixe dret mitjançant les tècniques de reproducció assistida.

L’art. Nº 6 de la Llei 14/2006, de 26 de Maig, sobre tècniques de reproducció humana assistida exposa: “Tota dona major de 18 anys i amb plena capacitat d’obrar podrà ser receptora o usuària de les tècniques regulades en aquesta Llei, sempre que haja prestat el seu consentiment escrit a la seua utilització de manera lliure, conscient i expressa. La dona podrà ser usuària o receptora de les tècniques regulades en aquesta Llei amb independència del seu estat civil i orientació sexual”.

La tècnica a emprar serà sempre la més adequada a cada dona. Per a això haurà de realitzar-se un estudi previ que ens ajude al diagnòstic.

Els tractaments als quals pot sotmetre’s una dona que ha pres aquesta important decisió són:

  1. Inseminació Artificial amb semen de donant (IAD)
  2. Fecundació “in Vitro” (FIV) amb semen de donant
  3. Recepció d’ovòcits fecundats amb semen de donant (Doble donació)
  4. Recepció d’embrions donats per altres parelles

El resultat dependrà en gran manera de l’edat de la dona i de l’existència de causes addicionals d’esterilitat.

La tècnica més realitzada a dones que desitgen ser mares sense parella és la IAD i les possibilitats de quedar embarassada són molt semblants a les que es tenen en una relació sexual amb parella.

Els donants seran sempre anònims sent la seua selecció responsabilitat de l’equip mèdic tal com s’exposa en l’art. 6.4 de la Llei 14/2006: ” En l’aplicació de les tècniques de reproducció assistida, l’elecció del donant de semen només podrà realitzar-se per l’equip mèdic que aplica la tècnica que haurà de preservar les condicions d’anonimat de la donació. En cap cas podrà seleccionar-se personalment el donant a petició de la receptora. En tot cas, l’equip mèdic corresponent haurà de procurar garantir la major similitud fenotípica i immunològica possible de les mostres disponibles amb la dona receptora”.